księgowi pracujący w biurze

Oferta

Obsługa księgowa

Księgowość i Outsourcing księgowości

 • w zależności od formy prawnej oraz specyfiki działalności przedsiębiorstwa, oferujemy prowadzenie:
  – pełnych ksiąg rachunkowych,
  – podatkowej książki przychodów i rozchodów
  – ewidencji przychodów
 • ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • ewidencja zakupu i sprzedaży
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • rozliczenia kosztów
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych oraz dodatkowych informacji i objaśnień
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • przygotowanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie raportów odpowiadających aktualnym potrzebom firmy
 • sprawowanie kontroli nad należnościami i zobowiązaniami
 • prowadzenie rejestrów ewidencji przebiegu pojazdów
 • weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych