Oferta

Obsługa księgowa

Księgowość i Outsourcing księgowości

 • w zależności od formy prawnej oraz specyfiki działalności przedsiębiorstwa, oferujemy prowadzenie:
  – pełnych ksiąg rachunkowych,
  – podatkowej książki przychodów i rozchodów
  – ewidencji przychodów
 • ewidencja środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • ewidencja zakupu i sprzedaży
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
 • rozliczenia kosztów
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych oraz dodatkowych informacji i objaśnień
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • przygotowanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie raportów odpowiadających aktualnym potrzebom firmy
 • sprawowanie kontroli nad należnościami i zobowiązaniami
 • prowadzenie rejestrów ewidencji przebiegu pojazdów
 • weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych

 

Outsourcing stanowiska głównego księgowego

 • zarządzanie Działem Księgowości oraz podległymi pracownikami,
 • prowadzenie ksiąg, sporządzanie bilansów i przygotowywanie wszelkich niezbędnych sprawozdań controlling,
 • oświadczenia podatkowe,
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji z zarządem, jak również z podmiotami zewnętrznymi (doradcy podatkowi, biegli rewidenci, banki, kontrahenci leasingowi, urzędy skarbowe i celne, ZUS, GUS,
 • opracowywanie polityki rachunkowości,
 • opracowywanie zakładowego planu kont,
 • przeprowadzanie i ewidencjonowanie zdarzenia gospodarczych umożliwiający osiągnięcie korzyści podatkowych,
 • interpretowanie przepisów podatkowych,  tworzenie zasad obiegu dokumentów.

 

Outsourcing stanowiska dyrektora finansowego

 • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy
 • planowanie i realizacja budżetu oraz długoterminowych planów finansowych
 • koordynowanie prac w zakresie przepływów pieniężnych, budżetowania, controlingu finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej
 • współpraca z bankami i innymi instytucjami finansowymi
 • nadzór nad działem księgowości i kadr, kontrola prawidłowego i pełnego ewidencjonowania działalności firmy w księgach rachunkowych
 • raportowanie do Zarządu i Rady Nadzorczej o sytuacji finansowej Spółki
 • odpowiedzialność za kontakty i współpracę z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
 • analizy finansowe, raporty o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • relacje z bankami, wyboru ofert banków i innych instytucji finansujących, restrukturyzacji zadłużenia, możliwości poprawy płynności finansowej.